[1]
กองบรรณาธิการก. 2022. กองบรรณาธิการ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 1 (ม.ค. 2022).