[1]
สมบูรณ์ธ., ลิมตศิริอ. และ ปราบใหญ่ส.  . การจัดการอาชีวศึกษาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเยอรมนี: การศึกษาเปรียบเทียบ. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 2 ( ), 15 - 29.