[1]
สำอางค์ส. และ องอาจวาณิชย์น.  . การพัฒนาแบบวัดทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 2 ( ), 67 - 83.