[1]
ปทุมารักษ์ฉ. และ อัยสานนท์ช.  . แนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าในกลุ่มบริษัท ABC. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 2 ( ), 121 - 138.