[1]
แตงจุ้ยฐ., สำเภาทองป. และ ลิ่มอรุณน.  . วิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤตไวรัสโควิด-19 และการปรับตัวทางโครงสร้างรายได้ของ สายการบินแบบให้บริการเต็มรูปแบบ: การวิเคราะห์อัตราร้อยละ การเปลี่ยนแปลงของแหล่งรายได้สายการบิน. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 1 ( ), 211-230.