[1]
สุขเกิดด. และ คงมาลัยอ.  . แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไอทีเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 2 ( ), 157 - 174.