[1]
แก้วผลึกม., สร้อยสังวาลย์ว. และ สุวรรณระวีว.  . จิตวิญญาณความเป็นครูและการอุทิศตนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสของครูเชาวลิต สาดสมัย (ครูเชาว์). วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 2 ( ), 51 - 66.