[1]
ศรีรัตน์ว., นิชานนท์ช. และ เฉลยทรัพย์ส.  . รูปแบบเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 1 ( ), 37-54.