[1]
ตันเทียวพ. และ คงมาลัยอ.  . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรม บริบท การประปานครหลวง. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 1 ( ), 141-158.