[1]
เงินมูลป.  . ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีตราสินค้าเฉาก๊วยผึ้งน้อยของผู้บริโภค ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต. 18, 1 ( ), 159-178.