การวิเคราะห์รูปแบบการกระเซ็นของเลือดจากบาดแผลทางออกลูกกระสุนปืนในแบบจำลองกะโหลกศีรษะ

  • ดำรงศักดิ์ ขวนขวาย
  • สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ
คำสำคัญ: การกระเซ็นของเลือดจากบาดแผล, บาดแผลทางออกลูกกระสุนปืน, แบบจำลองกะโหลกศีรษะ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการกระเซ็นเลือดจากบาดแผลทางออกจากการยิงด้วยกระสุนปืนขนาด 9 มม. .45 และ .38 ชนิด Full Metal jacket และระยะยิง 3 ระยะยิง คือ ระยะ 0 เซนติเมตร 50 เซนติเมตร และระยะ 100 เซนติเมตร แบบจำลองศีรษะใช้วัสดุทำจากอะคริลิกเป็นครึ่งวงกลมประกอบเข้าด้วยกันขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ความหนา 2 มิลลิเมตร ภายในบรรจุเจลาตินที่มีเลือดทดลองอยู่ข้างใน 800 มิลลิลิตร เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยทำการทดลองซ้ำจำนวน 3 ครั้งในแต่ละขนาดกระสุนและระยะยิ

ผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของรูปแบบการกระเซ็นเลือดจากบาดแผลทางออกและความแตกต่างกันของรัศมีรอยกระเซ็นเลือด ที่ระยะยิง 0 เซนติเมตร 50 เซนติเมตร และขนาดกระสุน 9 มิลลิเมตร แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ดังนั้น รูปแบบของรอยกระเซ็นเลือดของบาดแผลทางออกสามารถประมาณได้ถึงขนาดกระสุนปืนและระยะยิง

เผยแพร่
01-05-2018