การประมาณอายุของคราบเลือดด้วย UV-Visible Spectrometer Age Estimation of Bloodstain by Using UV-Visible Spectrometer

  • ปาเลวี งามขำ
  • ธิติ มหาเจริญ
คำสำคัญ: ฮีโมโกลบิน, คราบเลือด, การดูดกลืนแสง, พื้นที่ผิว, UV-Visible Spectrometer

บทคัดย่อ

คราบเลือดของมนุษย์จากสถานที่เกิดเหตุนั้นเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประมาณอายุของคราบเลือดจากการเปลี่ยนแปลงของฮีโมโกลบินช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันจากพื้นที่ผิวที่แตกต่างกันด้วยเครื่อง UV-Visible Spectrometer โดยเก็บตัวอย่างเลือดจากอาสาสมัครที่มีสุขภาพดีจำนวน 4 คน หยดเลือดลงบนพื้นที่ผิวดังนี้ กระจก กระดาษ 80 แกรม ผ้า Cotton 100% และไม้อัด โดยศึกษาช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p-value < 0.05) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติค่าการดูดกลืนแสงของคราบเลือดบนพื้นที่ผิว กระจก กระดาษ 80 แกรม ผ้า Cotton 100% และไม้อัด ที่ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง
หลังจากการหยดเลือดพบว่า ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ บนพื้นที่ผิว กระจก กระดาษ 80 แกรม ผ้า Cotton 100% และไม้อัด โดยจำแนกตามเวลาและเปรียบเทียบค่าที่ได้จากพื้นที่ผิวที่แตกต่างกัน พบว่า ค่าความดูดกลืนแสงที่วดั ไดมี้ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) โดยการวัดค่าความดูดกลืนแสงบนพื้นที่ผิวกระจก กระดาษ 80 แกรม ผ้า Cotton 100% และไม้อัด ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง นั้นมีค่าการดูดกลืนของแสงมากทีสุด ข้อมูลที่ได้แสดงให้เห็นว่าการระมาณอายุของคราบเลือดด้วย UV-Visible Spectrometer สามารถประมาณอายุของคราบเลือดได้

เผยแพร่
01-05-2018