นโยบายรัฐเกี่ยวกับระดับการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย: แนวทางการปฏิบัติเพื่อคลี่คลายความรุนแรงอาชญากรรม

  • สิทธิพัฒน์ เฉลิมยศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คำสำคัญ: ระดับการใช้กำลัง, นโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บทคัดย่อ

ระดับการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสิ่งที่รัฐต้องพึงจัดให้มีขึ้นอันเป็นผลจากการอนุวัติแนวนโยบายแห่งรัฐ ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อีกทั้งการจะใช้กำลังหรืออาวุธปืนของ
ผู้บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนของแต่ละรัฐ ยังถูกกำกับไว้ภายใต้หลักพื้นฐานที่มีการลงนามร่วมกันของสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกและได้มีการลงนามเพื่อยอมรับนำไปปฏิบัติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการศึกษาเทียบเคียงแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลก่อนพัฒนาขึ้นเป็นแนวนโยบายที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงข้อกฎหมายของไทย โดยได้มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559 มีการเร่งรัดเพื่อทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานก่อนจะเริ่มมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนววิธีการปฏิบัติ ประเด็นของระดับการใช้กำลังนี้มีที่มาเชิงเหตุผลในการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจที่ต้องมาจากการฝึกทักษะทางสมองเพื่อสร้างระบบการจดจำกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์และเป็นไปตามอัตโนมัติในสภาวะคับขัน การใช้แนวนโยบายระดับการใช้กำลังต้องมีการอธิบายแบบสหสาขาวิชาชีพ มีความเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถตอบทุกคำถามในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับข้อพึงกระทำและข้อไม่พึงกระทำ บทความนี้จึงเชื่อมโยงให้เห็นถึงประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วในต่างประเทศ และประเด็นที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทย โดยจะอธิบายถึงเนื้อหาที่มาของหลักการใช้กำลังของตำรวจไทยอย่างคร่าว ๆ ก่อนทำการวิพากษ์เชื่อมโยงถึงสิ่งที่ต่างประเทศกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มนำนโยบายนี้มาปรับใช้ไม่นานเพราะติดข้อจำกัดความแตกต่างเชิงวัฒนธรรมและข้อกฎหมาย

เผยแพร่
31-12-2021
ประเภท
บทความวิชาการ