ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • อารีรัตน์ แดงเที่ยง
  • ภัครดา ฉายอรุณ
คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน, ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ, สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านงานที่มีประสิทธิผล 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประสิทธิผล 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านงานที่มีประสิทธิผล กับปัจจัยด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และ 5) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านประสิทธิผล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 271 คน ซึ่งหา ค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ .971 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบง่าย โดยมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยด้านงานที่มีประสิทธิผลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยด้านประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) ปัจจัยด้านบุคคล คือ เพศ ประเภทบุคลากร สถานภาพ และระดับการศึกษามีผลต่อปัจจัยด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน แตกต่างกันในแต่ละด้าน พบว่า ประเภทบุคลากร สถานภาพ และระดับการศึกษา มีผลต่อปัจจัยด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ด้านการปรับตัวขององค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และด้านผลผลิตขององค์การ ในขณะที่เพศ อายุ ประเภทบุคลากร และระดับการศึกษามีผลต่อปัจจัยด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงานด้านการปรับตัวขององค์การสอดคล้องกับสภาพสังคม 4) ปัจจัยด้านงานที่มีประสิทธิผลมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยด้านประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ทั้งในภาพรวมและรายด้านทุกด้าน และ 5) ปัจจัยด้านงานที่มีประสิทธิผลนั้นมีอิทธิพลต่อปัจจัยด้านประสิทธิผล ในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำคัญ

เผยแพร่
01-05-2018