รูปแบบการพัฒนาด้านสังคมจิตวิทยาในการนำมาใช้ลดวิกฤติความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี

  • สุธาทิพย์ กสิฤกษ์
  • อาภาศิริ สุวรรณานนท์
  • จันทร์แรม เรือนแป้น
คำสำคัญ: การพัฒนา, ด้านสังคมจิตวิทยา, วิกฤติความไม่สงบ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รูปแบบการพัฒนาทางสังคมจิตวิทยาในการที่จะนำมาใช้ในการลดวิกฤติความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัย แบบผสมผสาน ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ในการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มจำนวนทั้งสิ้น 37 คน และในการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นผู้ปฏิบัติงานในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จำนวนทั้งสิ้น 261 คน

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนาด้านสังคมจิตวิทยา ในการนำมาใช้ลดวิกฤติความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี ด้านที่มีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด คือ ด้านกระบวนการยุติธรรม รองลงมาได้แก่ ด้านสื่อสารมวลชนด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษา ตามลำดับ ผลการสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบว่า รูปแบบการพัฒนาด้านสังคมจิตวิทยาในการนำมาใช้ลดวิกฤติความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยได้นำมาจัดทำเป็น Model โดยใช้ชื่อว่า Life Model ซึ่งประกอบไปด้วย L หมายถึง Law คือ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่มีการบังคับใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกันทุกคน I หมายถึง Information คือ ข้อมูลข่าวสาร สื่อสารมวลชนต้องใช้วิจารณญาณในการนำเสนอข่าวอย่างสมดุลรอบด้าน และใช้ถ้อยคำที่ไม่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ F หมายถึง Family คือ ครอบครัวคุณภาพและครอบครัวคุณธรรม ครอบครัวคุณภาพมีพื้นฐานจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม E หมายถึง Education การศึกษา คือการส่งเสริมการศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น และเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่

เผยแพร่
01-05-2018