การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร: กรณีศึกษา บริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด

  • ภาวิดา สีอ่อน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ชิตพงษ์ อัยสานนท์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คำสำคัญ: การพยากรณ์ความต้องการสินค้า, การวางแผนในการดำเนินการ, การควบคุม, การจัดการข้อมูล, การจัดเก็บข้อมูล, การกระจายสินค้า

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพยากรณ์ความต้องการสินค้า 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการพยากรณ์ความต้องการสินค้าที่มีประสิทธิภาพต่อการดำเนินงาน การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัท ABC (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 380 ตัวอย่าง โดยการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ และทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็น ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการอธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ข้อมูลเกี่ยวกับการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของโรงงาน และทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ผลการวิจัย พบว่าปัจจัยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.96, S.D. 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การควบคุม (ค่าเฉลี่ย = 4.04, S.D. 0.66) และการจัดเก็บข้อมูลมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.07, S.D. 0.71) รองลงมา คือ การจัดการข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 3.96, S.D. 0.68) การวางแผนในการดำเนินการ (ค่าเฉลี่ย = 3.94, S.D. 0.62) และการจัดการกระจายสินค้า (ค่าเฉลี่ย = 3.80, S.D. 0.88) ตามลำดับ การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของโรงงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเวลา และด้านต้นทุน อยู่ในระดับมากทุกด้านตามลำดับ และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้านการวางแผนในการดำเนินการ ด้านการควบคุม และด้านการจัดการข้อมูล มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ด้านต้นทุน และปัจจัยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้านการวางแผนในการดำเนินการ ด้านการจัดการข้อมูล และด้านการการกระจายสินค้า มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ด้านเวลา

เผยแพร่
31-12-2021
ประเภท
บทความวิจัย