กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สารัตถะของ CPTPP : ข้อสังเกตทางกฎหมายเกี่ยวกับการขอเข้าร่วมเป็นภาคีของไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF