การใช้การสอนแบบการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • สิริวรรณ โพธิ์ทอง
  • วนิดา อัญชลีวิทยกุล
คำสำคัญ: การสอนแบบการเล่าเรื่อง, ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ, การสอนแบบการเล่าเรื่องเพื่อพัฒนาทักษะ การพูดภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนาด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน หลังจากใช้วิธีการสอนแบบการเล่าเรื่อง 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบการเล่าเรื่องในการฝึกพูดภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 25 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยดำเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้การสอนแบบการเล่าเรื่อง จำนวน 6 แผน 2) แบบการประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยการใช้การสอนแบบการเล่าเรื่อง 3) แบบสอบถาม ความพึงพอใจการใช้การสอนแบบการเล่าเรื่องของนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 4) บันทึกพฤติกรรมหลังการสอน ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 3 สัปดาห์ ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า Independent Sample t-test รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อหาประเด็นที่สำคัญ

ผลการศึกษาพบว่า ทักษะการพูดภาษาอังกฤษหลังการเรียนโดยใช้การสอนแบบการเล่าเรื่องมีการ พัฒนาขึ้น โดยคะแนนในการประเมินแต่ละด้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้การสอนแบบการเล่าเรื่อง ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน หลังจากใช้การสอนแบบการเล่าเรื่องนักเรียนมีทักษะการพูดภาษาอังกฤษดีขึ้นนักเรียน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบการเล่าเรื่อง เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน รวมอยู่ในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณาในด้านข้อดีของการสอนแบบการเล่าเรื่อง พบว่า นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีจุดหมายโดยมีโครงสร้างของเรื่องที่เล่าเป็นแนวทาง มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น และนักเรียนยังสนุกสนานกับกิจกรรมอีกด้วย

เผยแพร่
30-07-2018