แนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

  • พิชรกัญญ์ นันทะชัย
  • ยงยุทธ ยะบุญธง
  • ชูชีพ พุทธประเสริฐ
คำสำคัญ: แนวทางการเสริมสร้าง, ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู 2) เพื่อจัดทำแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 3) เพื่อตรวจสอบแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษา ด้วยองค์ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ และองค์ประกอบย่อย 24 องค์ประกอบ การจัดทำแนวทางการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการตรวจสอบแนวทางโดยผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการพรรณนาวิเคราะห์ และการสรุปแบบอุปนัย

ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประกอบด้วย องค์ประกอบหลักด้านการประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ องค์ประกอบหลักด้านการมีวิสัยทัศน์ส่วนองค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติต

เผยแพร่
01-05-2018