การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตอำเภอท่าเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

  • เทียมจิต คงอรุณ
  • สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์
คำสำคัญ: บทบาทหน้าที่, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, โรงเรียนในเขตอำเภอท่าเรือ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตอำเภอท่าเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเขตอำเภอท่าเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยจำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 144 คน การวิเคราะห์ข้อมูลหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และตรวจสอบ ความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ ผลการวิจัย พบว่า 1) การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับหนึ่งคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ อันดับที่สอง คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป อันดับที่สาม คือ ด้านการบริหารงบประมาณ และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการบริหารงานบุคคล 2) การเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การมีอายุแตกต่างกันมีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ไม่แตกต่างกัน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีอาชีพระดับการศึกษา และตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แตกต่างกัน มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน

เผยแพร่
01-05-2018