แนวทางการพัฒนาการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

  • วิษณุพงษ์ ห้วยกรดวัฒนา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • พัชรา สินลอยมา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
คำสำคัญ: นิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ กฎหมายสิ่งแวดล้อม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการจำแนกประเภทขยะปนเปื้อนและไม่ปนเปื้อนจากห้องปฏิบัติการและศึกษาแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ โดยผู้วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกประเภทขยะและการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ จำนวน 5 เรื่อง และสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดการปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดการกับของเสียอันตราย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูล และศึกษาขั้นตอนการดำเนินการบริหารจัดการขยะจากห้องปฏิบัติการ รวมถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ

ผลการวิจัยพบว่า การจำแนกประเภทของขยะจากห้องปฏิบัติการ สามารถจำแนกได้โดยใช้ระบบการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีที่เป็นระบบสากลคือ Globally Harmonised System for Classification and Labeling of Chemicals (GHS) เป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ของเสียในห้องปฏิบัติการประเภทที่ไม่เป็นอันตราย (Non-Hazardous Waste Stream) และของเสียในห้องปฏิบัติการประเภทที่เป็นอันตราย (Hazardous Waste Stream) การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ ขึ้นอยู่กับประเภทตัวอย่างโดยมีขั้นตอนดังนี้ การจัดการข้อมูลของเสีย การลดการเกิดของเสีย การแยกประเภท การเก็บของเสีย และการกำจัดของเสีย จากการศึกษาทำให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการของเสียพบว่า หน่วยงานและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกประเภทของเสียแต่ละชนิดไม่เพียงพอ กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในปัจจุบันให้อำนาจเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้ดำเนินการล่าช้า แนวทางในการพัฒนาการจัดการของเสียคือ ควรมีการจัดอบรมสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐ
หางบประมาณในการดำเนินการ กำหนดขั้นตอนการดำเนินการและพิจารณาบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนกระทำการเก็บและกำจัดขยะอย่างไม่ถูกวิธี

เผยแพร่
24-09-2020