ระบบการบริหารโรงเรียนกินนอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

  • เกษม กันทาหอม
  • ชัยยงค์ พรหมวงศ์
  • อรวรรณ ชมชัยยา
คำสำคัญ: โรงเรียนกินนอน, ระบบการบริหารโรงเรียน, ระบบการบริหารโรงเรียนกินนอน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนกินนอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 2) ยกร่างต้นแบบชิ้นงานระบบการบริหารโรงเรียนกินนอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และ 3) รับรองระบบการบริหารโรงเรียนกินนอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จำนวน 76 คน และครูผู้รับผิดชอบนักเรียนกินนอน จำนวน 76 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายได้มาโดยการใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า
1. การพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนกินนอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มี 5 องค์ประกอบ คือ บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และผลย้อนกลับ โดยมีการดำเนินการ 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน การดำเนินการ การตรวจสอบ การปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
2. กรอบแนวคิดระบบในการยกร่างต้นแบบชิ้นงานระบบการบริหารโรงเรียนกินนอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีค่าความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03
3. ระบบการบริหารโรงเรียนกินนอนมีการรับรองประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02

เผยแพร่
01-05-2018