ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  • พันชัย เม่นฉาย วิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์ ปาริฉัตร ปิติสุทธิ ธารทิพย์ แก้วเจริญ ณัฐณิชา มีงาม และสุขุมาลย์ หนกหลัง สถาบันวิจัยและพัฒนา
คำสำคัญ: ความสุขในการทำงาน, สภาพแวดล้อม, สวัสดิการ, คุณภาพชีวิตในการทำงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตัวอย่างวิจัย คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสายวิชาการ 235 คน และสายสนับสนุน 192 คน รวมทั้งสิ้น 427 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประกอบด้วย ความสุขในการทำงาน สภาพแวดล้อม สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยเครื่องมือมีลักษณะมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิธี Stepwise ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสุขในการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน มีค่าอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านสวัสดิการ มีค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐาน (β) เท่ากับ .265, .254 และ .212 ตามลำดับ

เผยแพร่
06-07-2022