การออกแบบชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • วรพันธ์ สิทธิเสรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  • ศุภานัน สิทธิเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง, รูปทรงในงานจิตรกรรม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ในกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา ที่เรียนสาระทัศนศิลป์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ได้มาจากวิธีสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมแบบฝึกทักษะการวาดภาพเหมือนจริง เรื่องรูปทรงในงานจิตรกรรม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.22/80.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

เผยแพร่
05-07-2022