การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

  • อมรรัตน์ คำหอม
  • ยงยุทธ ยะบุญธง
  • ชูชีพ พุธประเสริฐ
คำสำคัญ: การแนะแนว, การบริหารจัดการแนะแนว, มาตรฐานการแนะแนว

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 2) เพื่อศึกษาการดำเนินการบริหารจัดการงานแนะแนวของสถานศึกษาที่เป็นศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 3) เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ 4) เพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ การวิจัยมี 4 ขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการตรวจสอบแนวทางโดยผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรรณนาวิเคราะห์ และการสรุปแบบอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัญหา คือ ขาดครูแนะแนวที่จบมาทางแนะแนวโดยตรง ส่วนความต้องการ คือ ต้องการให้มีการอบรมแก่ครูผู้ทำหน้าที่งานแนะแนว 2) โรงเรียนที่เป็นศูนย์แนะแนวที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศนั้น มีการดำเนินการบริหารจัดการงานแนะแนวอย่างมีระบบโดยมีโครงสร้างการบริหารจัดการงานแนะแนว และภาคีเครือข่าย และมีเอกสารอ้างอิงตามมาตรฐานการแนะแนวอย่างชัดเจน 3) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานแนะแนวที่ได้จากการศึกษาเป็นการใช้กระบวนการคุณภาพ PDCA ในการบริหารจัดการงานแนะแนวอย่างชัดเจนทุกขั้นตอนของกิจกรรม 4) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานแนะแนวในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ โดยรวมมีความถูกต้อง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

เผยแพร่
01-05-2018