การประมาณความสูงของบุคคลจากความยาวของการก้าวเดินปกติ

  • พิมพ์ณิศาภรณ์ นามมุงคุณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • พัชรา สินลอยมา
คำสำคัญ: การก้าวเดิน, เพศ, ความสูง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณความสูงของบุคคลจากความยาวของการก้าวเดิน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสูงและเพศกับความยาวของการก้าวเดินของบุคคลจากรอยพิมพ์ฝ่าเท้าขณะก้าวเดินปกติ วิธีการทดลองโดยใช้หมึกพิมพ์รอยฝ่าเท้าที่ประทับบนกระดาษจากอาสาสมัคร จำนวน 200 คน เป็นเพศชาย 100 คน และเพศหญิง 100 คน มีอายุระหว่าง 18 ถึง 40 ปี
ผลการวิจัยพบว่าความยาวของเท้าและความยาวของการก้าวเดินมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับเพศโดยสามารถใช้ในการประมาณความสูงของบุคคลได้ นอกจากนี้ความยาวของเท้าขวา ความยาวก้าว และเพศ มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 และสามารถสร้างสมการถดถอยเพื่อประมาณความสูงของบุคคลในประชากรไทย : Y = 97.248 + 0.258 (X5) + 2.382 (X3) +3.873 (X1)

เผยแพร่
24-09-2020