ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการข้าราชการตำรวจนครบาล 6

  • สิบตำรวจโทพงศธร ปังศรีวงษ์ มหาวิทยาลัยราชพฤษ์
  • วิชิต บุญสนอง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
คำสำคัญ: ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการข้าราชการตำรวจนครบาล 6

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับและเปรียบเทียบความความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการข้าราชการตำรวจนครบาล 6 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ข้าราชการตำรวจ  สังกัดกองบังคับการข้าราชการตำรวจนครบาล 6  จำนวน 307 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที(t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว (One-way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยรายด้านทุกด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา          ด้านการสงเคราะห์ ด้านนันทนาการ ด้านการสร้างความมั่นคง ด้านสุขภาพอนามัยอยู่ในระดับปานกลาง และ        ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของกองบังคับการตำรวจนครบาล 6 จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับสวัสดิการของ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ชั้นยศ แผนกปฏิบัติงานปัจจุบัน และรายได้ต่อเดือน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เผยแพร่
24-09-2020