ประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในชุมชนของอาสาตำรวจบ้านในเขตพื้นที่ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6

  • พันตำรวจโทณัฐชพงศ์ นิลจันทร์ มหาวิทยาลัยราชพฤษ์
  • โกวิทย์ กังสนันท์ มหาวิทยาลัยราชพฤษ์
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อาสาตำรวจบ้าน

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาตำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 6  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาตำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคล และเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของประชาชนที่เข้าร่วมเป็นอาสาตำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการอาสาตำรวจบ้านในเขตพื้นที่ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6  จำนวน 223 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติใช้ในการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test

            ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาตำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านโดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการดำเนินงาน ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา ด้านเจตคติ อยู่ในระดับมาก และด้านการประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของผลการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม เมื่อจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคล พบว่า การมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของอาสาตำรวจบ้านในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  อาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 แต่ไม่แตกต่างกันตาม  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และ  รายได้เฉลี่ย

เผยแพร่
24-09-2020