การบริหารจัดการครุศึกษาตามแนวคิดวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  • จรินทร์ งามแม้น
  • ประเสริฐ อินทร์รักษ์
คำสำคัญ: ครุศึกษา, วิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง, การบริหารจัดการครุศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์เอกสารและการวิจัยอนาคตด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบการบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต และ 2) ทราบการบริหารจัดการครุศึกษาตามรูปแบบวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการวิจัย พบว่า

1. การบริหารจัดการศึกษาของวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงในอดีต 1. มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อคือ 1) ปลูกฝังให้นักเรียนรักอาชีพครู 2) แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในชนบท 3) ให้รู้จักปฏิบัติตนเข้ากับสังคมที่อยู่ร่วมกัน
และ 4) เป็นศูนย์กลางการศึกษาในท้องถิ่น 2. กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียนคือ ระยะแรกจำกัดเฉพาะ เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี ภูมิลำเนาในพื้นที่ทุรกันดาร และต้องมีฐานะยากจน 3. จัดหลักสูตรและการเรียน การสอนแบบ อยู่ประจำ 5 ปี 4. คุณวุฒิที่จะได้รับเมื่อจบหลักสูตร คือ วุฒิ ป.กศ. 5. ค่าใช้จ่ายและสถานภาพ ของนักเรียนคือ เป็นนักเรียนในบำรุงของรัฐบาลที่ได้รับทุนอุดหนุนคนละ 2,500 บาทต่อปี 

2. การบริหารจัดการครุศึกษาตามรูปแบบวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึง 1) วัตถุประสงค์ คือ มุ่งผลิตครูที่ (1) มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณ มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครู (2) มีความสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองและสื่อสารได้อย่างน้อย 3 ภาษา และ (3) มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร คอมพิวเตอร์งานเกษตรและงานช่าง 2) คุณสมบัติของผู้ที่จะรับเข้าเรียน คือ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยไม่ต

เผยแพร่
01-05-2018