พื้นที่และความหมายโฮมสเตย์เกาะยอเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทพหุวัฒนธรรม

พื้นที่และความหมายโฮมสเตย์เกาะยอเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทพหุวัฒนธรรม

  • กรประพัสสร์ เขียวหอม ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ พรพันธุ์ เขมคุณาศัย และสมิทธ์ชาต์ พุมมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คำสำคัญ: พื้นที่และความหมายโฮมสเตย์เกาะยอ บริบทพหุวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในบริบทพหุวัฒนธรรม

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพื้นที่และความหมายโฮมสเตย์เกาะยอเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทพหุวัฒนธรรม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 5 กลุ่ม จำนวน 35 คน ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มคนทำโฮมสเตย์ กลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้นำ และเจ้าหน้าที่รัฐ    ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แนวคิดพื้นที่ แนวคิดระบบกรรมสิทธิ์ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และแนวคิด พหุวัฒนธรรม เป็นแนวทางวิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัยโดยวิธีวิเคราะห์            เชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า

          พื้นที่และความหมายโฮมสเตย์เกาะยอเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทพหุวัฒนธรรม จำแนกออกเป็น 3 ช่วง คือ 1) พื้นที่และความหมายชุมชนเกาะยอยุคก่อนการท่องเที่ยว (ก่อน พ.ศ. 2529) เป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรม ชุมชนมีบรรทัดฐานการรับรองสิทธิในพื้นที่ด้วยการปักกำ และให้ความหมายพื้นที่ภายใต้ระบบกรรมสิทธิ์เอกชน ต่อมาผู้นำชุมชนมีบทบาทรับรองสิทธิในพื้นที่ ก่อนรัฐเข้ามารับรองสิทธิและให้ความหมายพื้นที่ผ่านกฎหมาย  2) พื้นที่และความหมายชุมชนเกาะยอยุคการท่องเที่ยววิถีชุมชน (พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2547) ชาวบ้านสร้างเครือข่ายท่องเที่ยวภายใต้วิถีชุมชน การรับรู้สิทธิและความหมายพื้นทะเลของชาวบ้านซ้อนทับระหว่างระบบกรรมสิทธิ์เอกชน  ระบบกรรมสิทธิ์รัฐ และระบบทรัพย์สินแบบเปิด และ 3) พื้นที่และความหมายชุมชนเกาะยอ ยุคการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2560) ชาวไทยเชื้อสายมลายูจากจังหวัดชายแดนใต้ มาท่องเที่ยวมากขึ้น ชาวบ้านทำโฮมสเตย์ชายฝั่งทะเลสาบสงขลาควบคู่           การท่องเที่ยววิถีชุมชน และกิจกรรมสันทนาการ ภาครัฐกับชุมชนยังคงช่วงชิงความหมายพื้นที่ชายฝั่งทะเล ทำให้สิทธิในพื้นที่ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงต่อไป              

 

คำสำคัญ: พื้นที่และความหมายโฮมสเตย์เกาะยอ บริบทพหุวัฒนธรรม การท่องเที่ยวในบริบทพหุวัฒนธรรม

 

 

*กรประพัสสร์  เขียวหอม (Corresponding Author)

 e-mail: kornprapat@gmail.com

 

 

 

เผยแพร่
06-07-2022