คุณสมบัติและสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ แผนกอาหารและเครื่องดื่มที่มีผลต่อ ความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมระดับ 4 – 5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร

-

  • พุฒิโชติ ทองมอญ และสุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: คุณสมบัติ, สมรรถนะ, ความพึงพอใจ, ธุรกิจโรงแรม, นักศึกษาฝึกประสบการณ์

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์แผนกอาหารและเครื่องดื่มที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ ธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานครที่เป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย จำนวน 43 โรงแรม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการสอบถามเชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (f-test) ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งอาเซียนของนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์แผนกอาหารและเครื่องดื่มมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของสถานประกอบการด้านธุรกิจโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 โดยตัวแปรคุณสมบัติด้านทักษะ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .977 รองลงมาคือตัวแปรคุณสมบัติด้านทัศนคติ ที่มีอิทธิพลเท่ากับ .944 และตัวแปรคุณสมบัติด้านความรู้ มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .941 ตามลำดับ

เผยแพร่
06-07-2022