สภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี: การวิจัยเชิงสำรวจและการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาแบบผสานวิธี

  • พวงเพชร จินดามาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ภิรดี วัชรสินธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา, การประเมินแบบผสานวิธี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจและการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาแบบผสานวิธี มีวัตถุประสงค์          1) เพื่อสำรวจสภาพปัญหาในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และ  2) เพื่อประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนคลองโยงเวทีอุปถัมภ์ด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต ประสิทธิผล และความพึงพอใจ การสำรวจสภาพปัญหาและประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เก็บข้อมูลจากประชากรกลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 28 คน และกลุ่มตัวอย่างครูผู้สอน จำนวน 300 คน ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น สำหรับการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำหลักสูตรไปใช้ เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้อำนวยการ/ คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน กลุ่มครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้สำเร็จการศึกษา กลุ่มละ 10 คน ใช้แบบสำรวจ แบบประเมิน และแบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวม พบว่ามีสภาพปัญหาในระดับปานกลาง (  =1.56, SD = 0.95) 2) ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เชิงปริมาณ ตามตัวแปรทั้งหมดในภาพรวม พบว่าหลักสูตรสถานศึกษามีตัวแปรทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก (  = 2.63, SD = 0.83) 3) ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา เชิงคุณภาพ พบว่าสิ่งที่ควรพัฒนาคือการนำความต้องการของท้องถิ่นและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ควรมีผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาที่ชัดเจน และครูควรนำหลักสูตรสถานศึกษามาใช้ในการกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ และเชื่อมโยงกับท้องถิ่นเน้นการปฏิบัติจริง

เผยแพร่
06-07-2022
ประเภท
บทความวิจัย