การศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนกับความเข้าใจที่คงทนในสาระการเรียนรู้อาเซียนศึกษาของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2

  • รุ่งฤดี สัตตะโส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • ภิรดี วัชรสินธุ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: หลักสูตรแกนกลางอาเซียน, การจัดการเรียนรู้, ความเข้าใจที่คงทน

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนกับความเข้าใจที่คงทนในสาระการเรียนรู้อาเซียนศึกษาของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียน 2) เพื่อศึกษาความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนกับความเข้าใจที่คงทนของนักเรียน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนจากกลุ่มตัวอย่างครู จำนวน 286 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ ด้วยแบบสำรวจที่ทีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.92 และวัดความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 130 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายตามสัดส่วนนักเรียน ด้วยแบบทดสอบที่มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.80 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.13 ผลการวัดความเข้าใจที่คงทนพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนมีความเข้าใจที่คงทนอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.16 ทั้งนี้สภาพการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางอาเซียนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนในระดับปานกลาง และเมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนพบว่า ตัวแปรทั้งหมดสามารถร่วมกันอธิบายความเข้าใจที่คงทนของนักเรียนได้ร้อยละ 58.3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

เผยแพร่
24-09-2020