การศึกษาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  • วชิราภรณ์ สุ่มเข็มทอง และภิรดี วชิรสินธุ์ บัณฑิตวิทยาลัย
คำสำคัญ: สมรรถนะ, การประเมินความต้องการจำเป็น, ครูผู้ดูแลเด็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) ประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ดูแลเด็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (mixed-methods research ) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจเพื่อนำมาประเมินความต้องการจำเป็นและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยระยะที่ 1 และ 2 การวิจัยเชิงสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้งหมด 15 ศูนย์ จำนวน 641 คน และระยะที่ 3 การสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย จำนวน 5 คน

ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลการศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ สรุปองค์ประกอบสมรรถนะได้ 3 องค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย สมรรถนะหลักด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ โดยมีองค์ประกอบสมรรถนะรอง 12 องค์ประกอบและสมรรถนะย่อยรวม 60 องค์ประกอบ  2) ผลการประเมินความต้องการจำเป็น พบว่า ลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น PNIModified  ในการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านคุณลักษณะ มีค่าเท่ากับ 0.19, 0.18 และ 0.09 แสดงถึงความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ ตามลำดับ และ 3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ ได้แก่ การส่งเสริมให้ครูพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาจากแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการจัดการความรู้ และการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญลงไปเป็นผู้ฝึกสอนให้กับครูผู้ดูแลเด็กในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่ละพื้นที่

เผยแพร่
07-07-2022