มุมมองเชิงระบบที่มีต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • จงรักษ์ แสนแอ่น ชมภูนุช หุ่นนาค หควณ ชูเพ็ญ และชัยยงค์ พรหมวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คำสำคัญ: การกระจายอำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการศึกษา

บทคัดย่อ

การกระจายอำนาจการศึกษาให้แก่องค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับการศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจุดเด่นที่การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นควบคู่กับหลักสูตรแกนกลางเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้เมื่อสำเร็จการศึกษา อย่างไรก็ตาม การกระจายอำนาจการศึกษาแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสประชาชนในการเข้าถึงการศึกษา แต่หากพิจารณาในเชิงคุณภาพพบว่ามาตรฐานการจัดการศึกษาของท้องถิ่นแต่ละแห่งเมื่อเทียบกับการจัดการศึกษาของหน่วยงานส่วนกลางยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา ทั้งนี้เพราะการจัดการศึกษาของท้องถิ่นต้องเผชิญกับความท้าทายหลัก 2 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากกระแสโลกาภิวัตน์และความพร้อมด้านปัจจัยการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะงบลงทุนด้านการศึกษา การแก้ไขเรื่องดังกล่าวจึงต้องอาศัยมุมมองเชิงระบบเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ในระบบการศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับบริบททั้งภาพรวมและบริบทเฉพาะของพื้นที่ เพื่อนำจุดแข็งของแต่ละท้องถิ่นมาพัฒนาหลักสูตรให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงตามเป้าหมายของการกระจายอำนาจ

เผยแพร่
07-07-2022
ประเภท
บทความวิชาการ