กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือรูปแบบ จี.ไอ. วิชางานบ้านพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF