ความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงาน บริษัท เอ็ม.เอส. เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

-

  • กมลทิพย์ เสงี่ยมชื่น และสุรมงคล นิ่มจิตต์ 0946871974
คำสำคัญ: ความตระหนักรู้ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พฤติกรรมด้านความปลอดภัย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นพนักงานฝ่ายผลิตและฝ่ายคลังสินค้า บริษัท เอ็ม.เอส.เฟริสท์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จำนวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ     t-test, F-test และการหาค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน ผลการวิจัย พบว่า ฝ่ายผลิตสินค้า เป็นเพศหญิง มีสถานภาพสมรส พนักงานไม่มีบุตร มีอายุ 31-40 ปี มีระดับการศึกษามัธยมต้น มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี มีอายุการทำงาน 5 ปีขึ้นไป เคยผ่านการเข้าฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตระหนักรู้อยู่ในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมด้านความปลอดภัยของพนักงานอยู่ในระดับมาก และพบว่า พนักงานที่อยู่ฝ่าย/แผนก เพศ สถานภาพ อายุ และการประสบอุบัติเหตุจากการทำงานแตกต่างกัน มีระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และอายุการทำงานไม่แตกต่างกัน และความตระหนักรู้กับพฤติกรรมด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน แต่อยู่ในระดับปานกลางและค่อนข้างต่ำ ที่ระดับนัยสำคัญที่ 0.05

เผยแพร่
07-07-2022