กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้โมเดลสมการเชิงโครงสร้างเพื่อพัฒนาโมเดลการถ่ายโอนเทคโนโลยี: กรณีศึกษาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF