การใช้โมเดลสมการเชิงโครงสร้างเพื่อพัฒนาโมเดลการถ่ายโอนเทคโนโลยี: กรณีศึกษาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

  • ปัญฐิตา ศรีนิติวรวงศ์ และอรพรรณ คงมาลัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การถ่ายทอดเทคโนโลยี, นวัตกรรมภาครัฐ, การถ่ายโอนความรู้, ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโมเดลการถ่ายโอนเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย บริบท ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยประยุกต์ใช้โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ เก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 520 คน จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ จากหน่วยงานที่มีมูลค่าจัดซื้อจังดจ้างมากที่สุด และประหยัดงบประมาณมากที่สุดจากการใช้งานระบบ e-GP ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์กลับมาจำนวน 500 ชุด หรือคิดเป็นร้อยละ 96.15 ผลการวิเคราะห์ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้างชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ลักษณะของผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ลักษณะของเทคโนโลยี ลักษณะของกระบวนการที่ทำการถ่ายโอน และลักษณะผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันส่งผลทางตรงต่อความสำเร็จในการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมีอิทธิพลสูงที่สุด

เผยแพร่
06-07-2022