ชีวิตและแนวคิดทางการเมืองของ ควง อภัยวงศ์

  • ณรงค์ฤทธิ์ ชัยสายัน และสุรพันธ์ ทับสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คำสำคัญ: แนวคิดทางการเมือง ,, บทบาททางการเมือง ,, เสรีนิยม ,, อนุรักษ์นิยม

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาชีวประวัติของ นายควงอภัยวงศ์ (2) เพื่อศึกษาบทบาททางการเมือง และลักษณะความเป็นผู้นำของนายควง อภัยวงศ์  (3) เพื่อศึกษาแนวคิดทางการเมืองของนายควง อภัยวงศ์ (4) เพื่อศึกษาการเมืองไทยในช่วงเวลา พ.ศ. 2475-2511 ผ่านแนวคิดและบทบาททางการเมืองของ นายควง อภัยวงศ์  ผลการวิจัยพบว่า

               1. นายควง อภัยวงศ์  เกิดในครอบครัวชนชั้นสูงของสังคมไทย จึงได้รับการเลี้ยงดูและได้รับการศึกษาอย่างดีการเดินทางไปศึกษาต่อที่ฝรั่งเศสทำให้ได้รับรู้และมีแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศ  2. การขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง 4 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2487-2491 และการได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนแรกในปี พ.ศ.2489เกิดจากเหตุและปัจจัยหลายอย่าง 3. บุคลิกความเป็นผู้นำของนายควง อภัยวงศ์ คือ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยเฉพาะในสถานการณ์คับขัน  มีไหวพริบในการแก้ปัญหา มีอารมณ์ขัน และมีความซื่อสัตย์สุจริต  4. ความโดดเด่นของนายควง อภัยวงศ์ มี 3 ประการ คือ (1) ความเข้มแข็งทางใจ (Resiliency)  (2) ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility)   (3) ความยึดมั่นหรือความยืนหยัดในหลักการ (Integrity)

  1. แนวคิดทางการเมืองของนายควง อภัยวงศ์ พบว่า มีหลายแนวคิด เช่น แนวคิดแบบเสรีนิยม (Liberalism) ) ที่เด่นชัดคือ นายควง อภัยวงศ์ เข้าร่วมทำการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 และต่อต้านเผด็จการโดยเฉพาะเผด็จการทหาร และแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม (Conservatism)  ที่เด่นชัดคือ นายควง อภัยวงศ์ ต้องการถวายพระราชอำนาจแด่พระมหากษัตริย์ให้เพิ่มมากขึ้น  ต้องการประชาธิปไตยแบบประเทศอังกฤษ นั่นคือ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
เผยแพร่
06-07-2022