การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟนและผลกระทบของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

  • นภาพร หงษ์ทอง และเสกสรรค์ ทองคำบรรจง มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ: ติดสมาร์ทโฟน ความเหงา ,, บุคลิกภาพ,, คล้อยตาม ,, ผลกระทบจากการใช้สมาร์ทโฟน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

พฤติกรรมติดสมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาพรวม และจำแนกตามเพศ 2) วิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟน และผลกระทบจาก การใช้สมาร์ทโฟนในภาพรวม และจำแนกตามเพศ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบวัด 10 ฉบับมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ .699-.892

               ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ค่าสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นผลการวิจัยพบว่าผลการวิจัยพบว่า

               1) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมติดสมาร์ทโฟนตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในภาพรวม (Chi-square = 33.512, p = 0.055, Chi-square/df = 1.523, SRMR = 0.029, RMSEA = 0.028, CFI = 0.995, GFI = 0.990, AGFI = 0.975)

               2) การคล้อยตามกลุ่มเพื่อน เป็นตัวแปรเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการติดสมาร์ทโฟน และอิทธิพลทางอ้อมต่อผลกระทบจากการใช้สมาร์ทโฟนมากที่สุด ในภาพรวม และของนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง รองลงมาคือ การรับรู้การควบคุมการใช้สมาร์ทโฟนในครอบครัว ของนักเรียนชาย และตัวแปรบุคลิกภาพหวั่นไหวทางอารมณ์ ในภาพรวม และของนักเรียนหญิง

เผยแพร่
06-07-2022