คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

  • เกศณี วงศาโสภา และวิชิต บุญสนอง หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
คำสำคัญ: คำสำคัญ: คุณภาพชีวิต ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ชั้นยศ อายุ  สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และระดับรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ ข้าราชการทหาร
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 250 คน ที่ได้จากวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (accidental sampling)  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และค่าความแปรปรวนทางเดียว
(Own-Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของ Scheffé

            ผลการวิจัย พบว่า ข้าราชการทหารมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ ด้านการบูรณาการทางสังคม รองลงมาคือ ด้านการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม ข้าราชการทหารที่มีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกันในชั้นยศ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน จะมีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยผลการวิจัยเสนอแนะ ให้ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาสนับสนุนปัจจัยในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม เพื่อให้คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีระดับที่สูงขึ้น

 คำสำคัญ:  คุณภาพชีวิต ข้าราชการทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

 

เผยแพร่
05-07-2022