กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวพระดำริของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพในเรื่องการปกครองท้องที่ของไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF