กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทบาทครูในการเรียนการสอนแบบโครงงานในหน่วยวิชาบูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาไทยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรุ่งอรุณ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์ PDF