บทบาทครูในการเรียนการสอนแบบโครงงานในหน่วยวิชาบูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาไทยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรุ่งอรุณ

  • วันใหม่ นิยม
  • อมรา รอดดารา
คำสำคัญ: บทบาทครูในการเรียนการสอน, การสอนแบบโครงงาน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบทบาทครูในการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยวิชาบูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาไทย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการเรียนการสอนแบบโครงงาน โดยผู้วิจัยดำเนินการวิจัยในหน่วยการเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบในการสอน
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 2 กลุ่มได้แก่ 1) ครูประจำหน่วยวิชาบูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนรุ่งอรุณ ปีการศึกษา 2557 จำนวน 23 คน
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนแบบภาคสนามเพื่อสร้างโจทย์โครงงาน 2) แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในการสรุปโจทย์ร่วมของชั้นเรียน 3) เครื่องมือประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในการเรียนแบบโครงงาน 4) แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในการนำเสนองานหยดน้ำแห่งความรู้ 5) แบบประเมินการทดสอบสอบปากเปล่า วิชาบูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาไทย ตอนความรู้ภูมิภาคภาคเหนือกับสังคมไทย 6) แบบประเมินการสอบปากเปล่าหน่วยวิชาบูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาไทย ตอน ความรู้เฉพาะกลุ่มโครงงาน 7) แบบทดสอบปลายภาค วิชาบูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาไทย ตอน ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำโครงงาน 8) แบบรายงานผลการประเมินการเรียนรู้รายวิชาบูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า 1) การที่ครูพานักเรียนไปเรียนในพื้นที่อย่างมีเป้าหมายทั้งด้านความรู้และคุณค่าผ่านการพานักเรียนคิดด้วยการตั้งคำถามในเชิงความรู้และคุณค่าของสิ่งที่ศึกษาในพื้นที่ภาคสนาม จะทำให้นักเรียนหยิบยกประเด็นจากการเรียนภาคสนามมาตั้งเป็นโจทย์ศึกษาโครงงานได้ อย่างมีวิจารณญาณถึงคุณค่าในสิ่งที่ตนศึกษา 2) ครูตั้งคำถาม ต่อประเด็นโครงงานที่นักเรียนเลือกศึกษาจากพื้นที่ภาคสนาม นักเรียนสามารถอาศัยความรู้เดิมจากพื้นที่ภาคสนาม ในการศึกษาแบบโครงงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การสรุปโจทย์ของกลุ่มไปสู่การระบุคุณค่าความสำคัญ การค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นกับความรู้ภาคเหนือการออกแบบและผลิตชิ้นงานเพื่อสื่อสารสาระจากโครงงาน และการนำเสนอความรู้โครงงานในงานหยดน้ำ
แห่งความรู้ได้

เผยแพร่
28-07-2018