นโยบายและการดำเนินงานจัดพิมพ์วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต

  • บรรณาธิการ วารสาร
คำสำคัญ: วารสาร, วิชาการ, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

บทคัดย่อ

- นโยบายและการดำเนินงานจัดพิมพ์วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
- การดำเนินงานจัดพิมพ์วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
- กำหนดการจัดพิมพ์วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
- ข้อเสนอแนะการส่งบทความ
- ข้อกำหนดการส่งบทความเพื่อพิจารณาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
- ใบสมัครสมาชิกวารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต
(อ่านเพิ่มเติมในไฟล์ PDF)

เผยแพร่
15-02-2019