ผลการใช้วิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • ภูริภัทร์ เป้งย้อง สมโภชน์ พนาวาส และสรพล จิระสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คำสำคัญ: ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ, การสอนแบบเอ็มไอเอ, ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนแบบเอ็มไอเอ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้วิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จำนวนนักเรียน 29 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการสอนตามวิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ และ แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการสอนแบบเอ็มไอเอ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงทดสอบ (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียน สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบเอ็มไอเอ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.52 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.65

เผยแพร่
30-06-2019