กลยุทธ์การทำอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

  • ณัทพงศ์ เสถียรไชยกิจ และสังศิต พิริยะรังสรรค์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คำสำคัญ: ปัจจัยการตัดสินใจ, อาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การทำอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การทำอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ระเบียบวิธีการศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการสำรวจปัจจัยกลยุทธ์การทำอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพจำหน่ายในเขตพญาไท-ราชเทวีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จำนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 65.38 อายุ 41 – 45 ปี จำนวน 61คน คิดเป็นร้อยละ 21.33 รายได้ 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 37.41 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.52 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพในเขตพญาไท-ราชเทวี ในภาพรวม มีน้ำหนักการตัดสินใจอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีน้ำหนักการตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก อันดับ 2 คือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้บริโภคมีน้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก อันดับ 3 คือ ด้านราคาผู้บริโภคมีน้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก และอันดับสุดท้าย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีน้ำหนักการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ในภาพรวมลูกค้าที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ รายได้และอาชีพต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและอาหารว่างสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอาชีพรับราชการและพนักงานบริษัทเอกชนไม่สามารถเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้ในเวลาอันจำกัด เนื่องจากจะต้องรีบเร่งไปทำงาน ส่วนเจ้าของกิจการ นักเรียนนักศึกษาหรือแม่บ้าน มีเวลาเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ หรือจัดทำอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพได้ที่บ้านหรือที่ทำงานได้สะดวกกว่าอาชีพดังกล่าวข้างต้น (เยาวนา สุวัตติ. อาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ. วิจัย

เทคโนโลยีชีวภาพ ส่วนผู้บริโภคที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลด้าน อายุและระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า มีปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะผู้บริโภคควรทราบถึงผลดีของการบริโภคอาหารและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ และวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงสารพิษที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และผู้บริโภคควรปรุงอาหารด้วยตนเองจะดีกว่าซื้อตามร้านอาหารภาครัฐและเอกชนควรให้ความสำคัญและส่งเสริมการรับประทานอาหารสำเร็จรูปและอาหารว่างเพื่อสุขภาพ จะช่วยให้คนไทยได้รับความรู้และคำแนะนำทีเป็นประโยชน์ต่อการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวัน อาหารที่ปลอดภัย และครบหลักโภชนาการจะทำให้พลเมืองของประเทศมีสุขภาพดีลดการเบียดเบียนสัตว์แล้ว เป็นการส่งเสริม ให้เกษตรกรผู้ปลูกผักผลไม้สามารถขายผลผลิต ภายในประเทศได้

เผยแพร่
30-06-2019