การประเมินเชิงระบบโครงการการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล

  • นรงค์ เห็นหลอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
คำสำคัญ: การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด, รูปแบบการบริหารการประเมินเชิงระบบแบบ CIPIEST Model

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินเชิงระบบโครงการการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPIEST Model ใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอด   ส่งต่อการประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 มี 3 ระยะ  ระยะที่ 1 การประเมินก่อนดำเนินโครงการ  มีการเก็บข้อมูล 2 ขั้นตอน 1) เป็นการประเมินความต้องการจำเป็น (PNI Modified) ทั้ง 7 ด้าน โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการดำเนินโครงการ และ 2) เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการโครงการ จำนวน 12 คน เพื่อประเมินด้านบริบท (Context) และด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ระยะที่ 2 การประเมินระหว่างดำเนินการ ด้านกระบวนการ (Process) โดยสอบถามคณะกรรมการดำเนินโครงการ และระยะที่ 3 การประเมินผลหลังการดำเนินงานโครงการสิ้นสุด การประเมินด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ เครื่องมือประกอบด้วย แบบสอบถาม 6 ฉบับ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ (จำนวน 2 ฉบับ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดเจตคติ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต ประเภทละ 1 ฉบับ สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสูตรคำนวณความต้องการจำเป็น PNI Modified

            ผลการประเมินตอนที่ 1 ระยะที่ 1 ได้แก่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันของโครงการฯ ทั้ง 7 ด้าน ในภาพรวมมีความคิดเห็นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านผลกระทบมีความคิดเห็นในระดับมาก นอกนั้นมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทุกด้าน ส่วนค่าความคิดเห็นต่อสภาพที่พึงประสงค์ของโครงการโดยรวมมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น รายด้านมีความคิดเห็นระดับมากที่สุด ยกเว้นด้านบริบทมีความคิดเห็นระดับมาก ผลการจัดลำดับ     ความต้องการจำเป็นทั้ง 7 ด้าน เรียงลำดับความต้องการจำเป็นจากมากไปหาน้อย  ได้แก่ 1) ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 2) ด้านความยั่งยืน 3) ด้านประสิทธิผล 4) ด้านกระบวนการ  5) ด้านผลกระทบ 6) ด้านปัจจัยนำเข้า และลำดับสุดท้าย ได้แก่ 7) ด้านบริบท ผลการประเมินระยะที่ 2 คณะกรรมการดำเนินโครงการมีความคิดเห็นด้านกระบวนการ โดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินระยะที่ 3 การประเมินผลหลังการดำเนินงานโครงการฯ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ พบว่า (1) ครูและคณะกรรมการดำเนินโครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการโดยรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  มีความคิดเห็นในระดับมาก จำนวน 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความยั่งยืน ส่วนด้านอื่นมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด (2) ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังการดำเนินงานโครงการการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนวัดสุทธิมงคล ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ตอนที่ 2 1) ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และวัดเจตคติต่อโครงการฯ (1) ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนเรื่อง “การป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด” กลุ่มแรกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 โดยรวม ได้คะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 46.47 หลังเรียนได้คะแนน ร้อยละ 82.35 กลุ่มที่สองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยรวม คะแนนก่อนเรียน ได้ร้อยละ 45.83 หลังเรียนได้คะแนน  ร้อยละ 91.25  (2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  มีเจตคติทางบวกต่อการแก้ไขและป้องกันยาเสพติดทุกข้อ 2) ผลการสังเกตพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการฯ  จำแนกได้ 2 กลุ่ม  ดังนี้ (1) ครู คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ (2) นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

เผยแพร่
30-06-2019