ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุ่น ในสถานสงเคราะห์บ้านพักพิง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

  • นิดดา ถาวร สุขอรุณ วงษ์ทิม และลัดดาวรรณ ณ ระนอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คำสำคัญ: ชุดกิจกรรมแนะแนว, ความทะเยอทะยาน, นักเรียนวัยรุ่น, สถานสงเคราะห์บ้านพักพิง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความทะเยอทะยานของนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว และ 2) เปรียบเทียบความทะเยอทะยานนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวและนักเรียนวัยรุ่นกลุ่มควบคุมที่ใช้กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนวัยรุ่นในสถานสงเคราะห์บ้านพักพิง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี จำนวน 20 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง แล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 10 คน เท่ากัน  กลุ่มทดลองใช้ชุดกิจกรรมแนะแนว เพื่อเสริมสร้างความทะเยอทะยาน จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แบบวัดความทะเยอทะยาน ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .89  2) ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเสริมสร้างความทะเยอทะยาน และ 3) กิจกรรมแนะแนวแบบปกติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัธยฐาน ค่าเบี่ยงเบนควอไทล์ การทดสอบวิลคอกซัน และการทดสอบแมนวิทนีย์

ผลการวิจัยปรากฏว่า  1) นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองมีความทะเยอทะยานสูงขึ้นภายหลังการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) นักเรียนวัยรุ่นกลุ่มทดลองที่ใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวมีความทะเยอทะยานสูงขึ้นมากกว่าของกลุ่มควบคุม อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

เผยแพร่
30-06-2019